UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số:       /BC-SGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                  Hà Tĩnh, ngày       tháng 02  năm 2015

    

(Dự thảo) BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động tư vấn du học năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ

hoạt động tư vấn du học năm 2015

 

ĐẶT VẤN ĐỀ

            Tư vấn du học là một lĩnh vực mới trong hoạt động giáo dục ở Việt Nam.  Năm 2013, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 05/2013 QĐ- TTg ngày 15/01/2013 về việc Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, trong đó nêu rõ:  Dịch vụ tư vấn du học bao gồm các hoạt động: Giới thiệu, tư vấn thông tin về trường học, khóa học tại nước ngoài; tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học nước ngoài; tổ chức tuyển sinh du học; tổ chức bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ, văn hóa và kỹ năng cần thiết khác cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập; tổ chức đưa người ra nước ngoài học tập, đưa phụ huynh hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài trước khi quyết định đi du học; tổ chức đưa người học đến cơ sở giáo dục nước ngoài khi người học được cơ sở giáo dục nước ngoài đồng ý tiếp nhận; theo dõi và hỗ trợ lưu học sinh trong thời gian học tập tại nước ngoài và các hoạt động khác liên quan đến việc gửi công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập.

          Tại Hà Tĩnh, trong những năm gần đây, hoạt động du học ngày càng phát triển, hoạt động này đã góp phần đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS,THPT, hướng tới thực hiện Nghị quyết 05 /CT-TU ngày 20/12/2011 của Tỉnh ủy về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo và Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 08/02/2014  về thực hiện chương trình việc làm dạy nghề năm 2014 và những năm tiếp theo.

 

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN DU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ TĨNH NĂM  2014

 

1.     Đặc điểm tình hình

Hiện nay, toàn tỉnh có 44 trường THPT (giảm 1 trường), 1.184 lớp; có 47.483 học sinh (giảm 3.567 học sinh);

Có 12 trung tâm DN-HN&GDTX, 1 TT BDNVSP&GDTX tỉnh, 111 lớp; 3.678 học viên bổ túc THPT; có 19 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

      Qua khảo sát nguyện vọng của học sinh sau tốt nghiệp THPT cho thấy nhiều phụ huynh và nhiều học sinh có mong muốn được đi du học. 

      Năm 2014, trên địa bàn toàn tỉnh có 224 em đi du học tự túc tại các nước Hàn Quốc và Nhật Bản; 205 em đăng ký học tiếng và dự định sẽ đi vào năm 2015 (số liệu báo cáo từ 6 trung tâm tư vấn du học được cấp phép hoạt động trên địa bàn Hà Tĩnh)

2. Những thuận lợi và khó khăn

2.1.Thuận lợi

Việc quản lí và tổ chức  hoạt động tư vấn du học đã được quy định  rõ tại các văn bản như: Quyết định số 05/2013 QĐ- TTg  ngày 15/01/2013 của Thủ tướng chính phủ; Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ ; Công văn số 3377/BGĐT- ĐTVNN  ngày 21/5/2013 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện quyết định 05/2013 QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cơ sở pháp lí để các cơ quan quản lí nhà nước điều hành, quản lí hoạt động tư vấn du học theo đúng quy định của pháp luật.

 Thời gian qua, công tác tư vấn du học trên địa bàn Hà Tĩnh đã nhận được quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Sở GDĐT, sự phối hợp chặt chẽ trong quản lý của Sở với Phòng PA 83, Phòng cảnh sát kinh tế Công an Tỉnh Hà Tĩnh, các địa phương và các trường THPT trên địa bàn. Nhìn chung hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh, đáp ứng tốt nhu cầu tư vấn du học của phụ huynh và học sinh.

Việc cấp giấy phép và quản lí hoạt động tư vấn du học được thực hiện theo đúng Quyết định số 05/2013 QĐ- TTg  ngày 15/01/2013 của Thủ tướng chính phủ; Công văn số 3377/BGĐT- ĐTVNN  ngày 21/5/2013 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện quyết định 05/2013 QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian qua hầu hết các đơn vị tư vấn du học đã thực hiện tốt hoạt động tư vấn du học theo đúng quy định của pháp luật;

 Các đơn vị tư vấn du học cơ bản đã hợp tác, liên kết với các đối tác có uy tín trong và ngoài nước để làm các thủ tục đưa học sinh đi học ở nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình tư vấn, các đơn vị  đặt ra vấn đề hỗ trợ, bảo vệ những quyền lợi chính đáng của du học sinh khi học tập, lao động ở nước ngoài lên hàng đầu khi ký kết hợp đồng với các đối tác;  cam kết với gia đình du học sinh sẽ phối hợp với các bên liên quan giải quyết các vướng mắc phát sinh trong trường hợp học sinh bị tai nạn, đau ốm, bị rủi ro bất kỳ trong thời gian học tập tại trường nước ngoài. Hầu hết các đơn vị thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật, cung cấp công khai thông tin liên quan đến cơ sở đào tạo, tình trạng kiểm định và công nhận chất lượng đào tạo của cơ quan chức năng nước sở tại cho người đi du học. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của du học sinh.

Việc ký hợp đồng với người có nhu cầu đi du học hoặc cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp theo nguyên tắc thỏa thuận, tự nguyện trong đó quy định rõ quyền lợi, trách nhiệm và cam kết mỗi bên. Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ theo hướng dẫn của sở Giáo dục và Đào tạo.

Các đơn vị luôn tạo điều kiện giúp đỡ học sinh trong học tập, sinh hoạt và hỗ trợ công việc làm thêm ở nước ngoài. Giữ liên lạc với nhà trường và học sinh để thông báo kết quả học tập của học sinh cho phụ huynh, người bão lãnh. Theo dõi đánh giá kết quả của học sinh để xem xét học bổng, khen thưởng cho học sinh

 Các đơn vị tư vấn du học có cơ sở vật chất khá đầy đủ, đảm bảo yêu cầu cho hoạt động tư vấn.

 Môi trường làm việc thân thiện, trách nhiệm, minh bạch về tài chính, tôn trọng đề cao quyền lợi của khách hàng, thực hiện đúng thủ tục hồ sơ theo yêu cầu của phía đối tác phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nơi học sinh đến theo học.

Trong quá trình hoạt động, các công ty cung cấp dịch vụ tư vấn du học đã thực hiện tốt việc kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. Hàng tháng, thực hiện chế độ khai thuế, lưu trữ hồ sơ, lưu trữ hợp đồng và hàng năm báo cáo tài chính đầy đủ.

          2.2. Khó khăn

 Nhận thức của người dân, nhà trường và xã hội đối với công tác tư vấn du học chưa đầy đủ; các kênh thông tin về tư vấn du học chưa đa dạng, chưa được kiểm định đầy đủ  đảm bảo sự an toàn, tạo niềm tin cho học sinh và phụ huynh.

 So với các địa phương trong cả nước, Hà Tĩnh vẫn còn là một tình nghèo, thu nhập bình quân của các hộ gia đình còn thấp nên chi phí cho học sinh du học còn nhiều khó khăn.

Công tác giáo dục hướng nghiệp nói chung, tư vấn du học nói riêng trong nhà trường phổ thông còn gặp nhiều khó khăn. Các trường không có cán bộ chuyên trách về tư vấn hướng nghiệp nói chung, tư vấn du học nói riệng;  Cán bộ làm công tác tư vấn hướng nghiệp hầu hết là kiêm nhiệm, chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức, kĩ năng về lĩnh vực hoạt động mới này.

Một số đơn vị tư vấn cung cấp thông tin về các trường học, khoá học chưa thật đầy đủ, rõ ràng, nhất là các khoản tài chính (phí dịch vụ, học phí, sinh hoạt phí…phải rõ ràng). Chưa cập nhật thông tin đầy đủ, thường xuyên về tình hình học tập và việc làm thêm của du học sinh do đơn vị gửi đến các trường ở nước ngoài                                    

 3. Công tác chỉ đạo

 Ngay từ đầu năm học, Phòng GDCN đã tham mưu với lãnh đạo ngành có công văn yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các đơn vị liên quan, phòng GDDT, trường THPT xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức tuyên truyền vận động, tư vấn lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh sau tốt nghiệp THPT; triển khai cho học lớp 12 đăng kí nhu cầu học nghề sau khi tốt nghiệp

Phòng GDCN đã tham mưu cho lãnh đạo Sở ban hành quy trình cấp phép hoạt động cho các đơn vị tư vấn du học. Đến nay, Sở GDĐT Hà Tĩnh đã  cấp phép cho 6 công ty kinh doanh dịch vụ tư vấn giáo dục hoạt động có thời hạn gồm: Công ty Cổ phần Tư vấn và đào tạo Hà Tĩnh (Hatico) cấp phép hoạt động từ ngày 26/12/2013; Trung tâm Giới thiệu Việc làm Hà Tĩnh cấp phép hoạt động từ ngày 10/01/2014; Công ty Trách nhiệm Hữu hạn JAVI cấp phép hoạt động từ ngày 18/8/2014; Công ty TNHHTM TV đào tạo và cung ứng nhân lực Hà Tĩnh cấp phép hoạt động từ ngày 21/11/2014; Công ty TNHH tư vấn du học và dịch thuật cấp phép hoạt động từ ngày 26/11/2014; Văn phòng Công ty TNHH tư vấn du học quốc tế Hồng Nhung tại Hà Tĩnh, cấp phép hoạt động từ ngày 30/12/2014.

Để nắm rõ thực trạng hoạt động tư vấn du học trên địa bàn, cuối tháng 12/2013 và đầu tháng 01/2014,  Sở GDĐT đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành,  kiểm tra 07 đơn vị kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gồm: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Hà Tĩnh, Văn phòng Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương tại Hà Tĩnh, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Châu Tuấn, Trường Trung cấp nghề Mitraco, Công ty TNHH Ánh sáng vì sao, Công ty Cổ phần hợp tác và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam, Công ty Du học Nhật Bản; tất cả các đơn vị trên đã tiến hành hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn tỉnh từ năm 2013.

Trong 07 đơn vị đã triển khai kinh doanh hoạt động tư vấn du học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thì chỉ có 03 đơn vị (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Hà Tĩnh, Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Châu Tuấn) đã được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp phép tạm thời (01 năm) theo quy định của UBND tỉnh (tại thời điểm cấp phép chưa có Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ); 04 đơn vị còn lại chưa được Sở cấp phép hoạt động, Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản, yêu cầu tạm ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cho đến khi đủ điều kiện và được cấp phép theo quy định.

Đầu tháng 02/2014, Sở đã thông báo kết quả kiểm tra trên đài truyền hình, báo Hà Tĩnh cho nhân dân được biết, gửi văn bản đến các tổ chức tư vấn du học, UBND Huyện, Thị xã, Thành phố để phối hợp quản lý.

Ngoài ra, để thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị các cơ quan có liên quan như Công an tỉnh, UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố phối hợp trong việc quản lý, giám sát các hoạt động tư vấn trên địa bàn.

4. Kết quả hoạt động tư vấn du học

Trên cơ sở cấp phép kinh doanh của các cơ quan chức năng, các đơn vị tư vấn du học đã hoạt động đúng mục đích, tôn chỉ, theo quy định của pháp luật.

Từ khi được cấp phép hoạt động tới nay 6 đơn vị đã  đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo tư vấn tuyển sinh du học tại các trường THPT các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Hương Sơn, Hương Khê, Nghi Xuân, Thành phố Hà Tĩnh. Các trường THPT: THPT Chuyên Hà Tĩnh, THPT Can Lộc, THPT Đồng Lộc. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên TP Hà Tĩnh, THPT Hà Huy Tập, THPT Hương Khê, THPT Hàm Nghi; THPT Kỳ Anh; THPT Lê Hữu Trác; THPT Lê Quảng Chí; THPT Lý Chính Thắng; THPT Lý Tự Trọng; THPT Nguyễn Công Trứ; THPT Nguyễn Đình Liễn; THPT Nguyễn Đổng Chi; THPT Nguyễn Thị Bích Châu; THPT Nguyễn Trung Thiên...nhằm cung cấp các thông tin chính xác, giới thiệu các cơ sở đào tạo nước ngoài cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu du học.

Đến nay, số học sinh đã tốt nghiệp THPT đi học ở các trường đại học, cao đẳng nước ngoài qua đầu mối 6 trung tâm tư vấn du học là 224 em, trong đó học ở Hàn Quốc có 45 em, học Nhật Bản có 179 em, 205 em đã đăng kí nhưng chưa đi.

 Trong đó, năm 2014, Trung tâm Dịch vụ Hà Tĩnh, đã tổ chức tư vấn tại 42 trường THPT và 55 xã trên toàn tỉnh ; đã tư vấn cho 213 học sinh đi du học, trong đó đã đưa được: 51 học sinh đi du học tại Hàn Quốc; 98 học sinh đi du học tại Nhật Bản; 1 học sinh đi du học tại Úc và hiện tại đang bồi dưỡng tiếng Nhật, Hàn cho 63 học sinh.

 Công ty cổ phần Tư vấn và Đào tạo Hà Tĩnh,  từ năm 2012 đến nay tuyển được 127 học sinh, trong đó năm 2013 có 40 học sinh  và năm 2014 có 73 học sinh  và tháng 01/2015 có 12 học sinh do công ty tuyển đang học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Công ty TNHH MTV đào tạo và cung ứng nhân lực Hà Tĩnh Hà Tĩnh,  tuyển được 64 học sinh, số học sinh đã đi học ở  Nhật Bản là 8 em, 56 em  đã đăng kí  du học Nhật Bản năm 2015.

Công ty TNHH  tư vấn du học và dịch thuật Minh Nhật đã tư vấn cho 22 em  du học tại  Nhật Bản.

 

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU,  NHIỆM VỤ CÔNG TÁC

TƯ VẤN DU HỌC NĂM  2015

1.     Phương hướng

Tiếp tục quản lí, thực hiện công tác tư vấn du học theo đúng quy định tại: Quyết định số 05/2013 QĐ- TTg  ngày 15/01/2013 của Thủ tướng chính phủ; Công văn số 3377/BGĐT- ĐTVNN  ngày 21/5/2013 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện quyết định 05/2013 QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ

2. Mục tiêu

Giúp học sinh điều chỉnh động cơ chọn nghề phù hợp trình độ, năng lực, điều kiện của bản thân, nhu cầu nhân lực của xã hội. Nhằm phát huy tốt năng lực sở trường, năng khiếu của bản thân, đáp ứng tốt nhu cầu nguồn nhân lực của tỉnh nhà trong thời kì đẩy mạnh CNH - HĐH và nhu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kì mới.     

Sau khi hoàn thành các khoá đào tạo tại các trường đại học, cao đảng ở nước ngoài, sinh viên được trang bị toàn diện về kiến thứ kĩ năng, có trình độ  ngoại ngữ tốtcó tính tự lập cao, khả năng thích ứng tốt, đáp ứng tốt yêu cầu của các nhà tuyển dụng.

Tạo điều kiện một cách tốt nhất cho học sinh có điều kiện tham gia vừa học văn hóa, vừa học nghề từ đó tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển của tỉnh, thông qua đó giúp học sinh chọn con đường lập nghiệp mưu sinh sau khi tốt nghiệp văn hóa và nghề.

3. Nhiệm vụ và giải pháp

Trong thời gian tới, Sở GDĐT tiếp tục tăng cường việc quản lí  hoạt động tư vấn du học trên địa bàn Hà Tĩnh theo đúng Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 3377/BGĐT- ĐTVNN  ngày 21/5/2013 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo;

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan như Công an tỉnh, UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố phối hợp trong việc quản lý, giám sát các hoạt động tư vấn trên địa bàn.

  Chỉ đạo các đơn vị đã được cấp phép hoạt động tư vấn du học trên địa bàn tuân thủ pháp luật, thực hiện tốt trách nhiệm của tổ chức dịch vụ tư vấn du học, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người đi du học.

Chỉ đạo các đơn vị tư vấn du học  mở rộng thị trường du học, ngoài các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, đồng thời tiến hành nghiên cứu mở rộng có trọng tâm, trọng điểm thị trường Oxtrâylia, Newdilan, Pháp, Mỹ… Tăng cường liên kết với các đơn vị tư vấn du học có kinh nghiệm, uy tín trong và ngoài nước để chia sẻ thông tin thị trường, xúc tiến các hoạt động tuyển sinh.

Phối hợp với cơ quan chuyên môn  mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ  tư vấn du học cho cán bộ, giáo viên làm công tác hướng nghiệp, phân luồng trong các trường THPT. . .

4. Kiến nghị đề xuất.

4.1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Để tăng cường và đảm bảo hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động dịch vụ tư vấn du học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013, Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và xử phạt đối với các tổ chức tham gia kinh doanh dịch vụ tư vấn khi chưa được cấp phép theo quy định; tổ chức cung cấp thông tin không chính xác, thiếu trách nhiệm trong công tác tổ chức đưa người Việt Nam đi học tại nước ngoài nhằm chấn chỉnh, hạn chế vi phạm, bảo vệ quyền lợi cho du học sinh và gia đình

4.2. Đối với UBND Tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan

Đề nghị UBND Tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ xây dựng những kênh tuyên truyền, quảng bá về lĩnh vực tư vấn du học về từng địa phương trong tỉnh để các đơn vị tư vấn du học thực hiện tốt các hoạt động tư vấn du học theo đúng pháp luật. Thông báo thường xuyên, kịp thời các chính sách, văn bản mới có hiệu lực liên quan đến tư vấn du học để doanh nghiệp được biết thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

 Đề nghị Công an huyện, thị xã, thành phố phối hợp, giám sát hoạt động của các đơn vị kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đóng trên địa bàn; khi phát hiện có những dấu hiệu bất thường báo cho Sở Giáo dục và Đào tạo để cùng phối hợp quản lý.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư khi cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, hướng dẫn công ty ngoài giấy phép kinh doanh, phải được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp phép hoạt động theo quy định của Chính phủ mới được triển khai hoạt động tư vấn du học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 Tổ chức tập huấn nghiệp vụ hướng nghiệp, phân luồng cho giáo viên phụ trách công tác hướng nghiệp của trường phổ thông.

4.3. Đối với các trường THPT, các đơnvị tư vấn du học

 Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định tại Quyết định 05/2013/TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

 Tuân thủ pháp luật, thực hiện tốt trách nhiệm của tổ chức dịch vụ tư vấn du học, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người đi du học.

 Lưu trữ các loại hồ sơ, hợp đồng kinh tế, ... của du học sinh đầy đủ, khoa học. Thực hiện tốt chế độ báo cáo theo quy định của Sở, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các trường THPT thực hiện theo đúng hướng dẫn của Sở GDĐT, không cho phép các cá nhân, tổ chức tư vấn du học trong và ngoài tỉnh vào tư vấn cho học sinh của trường, khi chưa được sự đồng ý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn - hướng nghiệp, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương phân luồng tốt nghiệp THPT, giúp các bậc phụ huynh, học sinh định hướng nghề nghiệp đúng đắn, chọn nghề phù hợp với nhu cầu thực tế và năng lực của bản thân.

 

Nơi nhận:

 - UBND tỉnh;

 - Các trung tâm TVDH;

 - Các trường THPT;

 - Giám đốc, Phó Giám đốc;

 - Website Sở GDĐT;

 - Lưu:VT,GDCN.

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KT. GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC

 

  

        Nguyễn Xuân Trường

 

Nguồn: http://hatinh.edu.vn